ДОГОВІР
про участь в дисконтній програмі "Любимый город"

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є регламентація відносин між Адміністратором та фізичною особою користувачем, щодо участі останнього в дисконтній програмі «Любимый город», шляхом придбання та реєстрації Дисконтної карти, що надає можливість користуватися пільгами та знижками Партнерів Програми. Партнери надають Учасникам пільги та знижки на товари, роботи та послуги при пред'явленні дисконтних карт Програми.

1.3. Цей документ має статус офіційної письмової публічної оферти, складеної відповідно до Цивільного кодексу України, дана оферта доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході по посиланню https://amo.city/offer. Адміністратор має право вносити зміни в даний Договір в односторонньому порядку.

1.4. Реєстрація та активація Учасником Дисконтної карти у відповідному мобільному додатку є заявкою на участь в дисконтній програмі «Любимый город», підтверджує укладення даного Договору та повною і беззастережною згодою з умовами даного договору (далі – Акцепт).

1.5. Акцептуючи цю оферту шляхом реєстрації та активації Дисконтної карти в мобільному додатку Адміністратора Ви тим самим укладаєте цей Договір з Адміністратором на наступних умовах:

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Дисконтна програма "Любимый город" (далі "Програма") - система правовідносин між Адміністратором Програми, Партнерами і Учасниками, що забезпечує функціонування діяльності дисконтної системи, в результаті якої, при пред’явленні Учасником Дисконтної карти Партнеру, останній надає знижки та інші пільги Учаснику Програми на товари, роботи і послуги, в розмірі заявленому на веб-сайті та мобільному додатку.

2.2. Адміністратор - ФОП Марковський код 3297306013, є власником веб-сайту ТМ «Любимый город» https://amo.city та мобільного додатку «Любимый город: дисконт-сеть».

2.3. Дисконтна карта (далі "Карта") - це віртуальна карта - віртуальний дисконт, яку користувач завантажує через мобільний додаток «Любимый город: дисконт-сеть», що дозволяє ідентифікувати Учасника Програми та надає останньому можливість при її пред’явленні, отримувати знижки та інші пільги, при оплаті товарів, робіт або послуг у Партнерів, що входять в Програму.

2.4. Учасник Програми - будь-яка дієздатна фізична особа - утримувач дисконтної карти, яка шляхом здійснення передбачених цим Договором дій пройшла процедуру реєстрації та активації Дисконтної карти в мобільному додатку «Любимый город: дисконт-сеть».

2.5. База даних - інформаційний ресурс Програми, облік Карт, що забезпечує реєстрацію Учасників Програми, облік отриманих бонусів, величини знижок і інших пільг, що забезпечує збереження і конфіденційність інформації відповідно до законодавства.

2.6. Сторони цього Договору (далі " Сторони") - Адміністратор і Учасник Програми.

2.7. Партнер - юридична особа або фізична особа - підприємець, що увійшли до Програми на договірній основі і надають Учаснику знижки і інші пільги на товари, роботи і послуги при пред'явленні Карти, уклали на участь в дисконтній програмі "Любимый город" та розмістили свої сторінки на веб-ресурсах ТМ «Любимый город».

2.8. Товари (роботи, послуги) - не заборонені і не обмежені законодавством України до обороту товари (роботи, послуги). Відповідальність за якість товарів (робіт, послуг) і дотримання усіх інших вимог, що визначаються законодавством України про захист прав споживачів, покладена на Партнера.

2.9. Мобільний додаток – спеціальний веб-ресурс розроблений для встановлення на мобільному пристрої, розміщений для завантаження на веб-ресурсах AppStore та PlayMarket під назвою «Любимый город: дисконт-сеть».

3. ПОРЯДОК УЧАСТІ В ПРОГРАМІ. АКТИВАЦІЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ДИСКОНТНОЮ КАРТОЮ

3.1. Участь в Програмі є безкоштовною.

3.2. Карта є платною. Вартість карти встановлюється шляхом публікації відповідної інформації на веб-сайті https://amo.city та в мобільному додатку.

3.3. Розповсюдження і продаж Карт здійснюється уповноваженими на таку діяльність особами, що мають право на використання торговельної марки «Любимый город» і є офіційними партнерами Програми у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (місті, області) на підставі договору франчайзингу.

3.4. Будь-яка фізична особа може стати Учасником Програми з моменту придбання та активації Карти. На цю особу поширюватиметься дія умов участі в Програмі, вказаних в цьому Договорі, з моменту активації Карти. Після проходження процедури реєстрації Дисконтної карти Учасником та підтвердження її оплати, Адміністратор впродовж 1 (одного) робочого дня активує Карту Учасника в Базі даних Програми.

3.5. Адміністратор має право відмовити заявникові в участі в Програмі, у разі відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення.

3.6. В разі втрати доступу до віртуальної Карти, Учасник може придбати нову Карту на умовах, що будуть дійсними на момент такого придбання.

3.7. Перелік Партнерів, умови участі Партнерів (знижки, привілеї та інше) в Програмі, а також перелік товарів, робіт, послуг, що надаються Партерами публікуються на веб-сайті Програми https://amo.city та в мобільному додатку «Любимый город: дисконт-сеть».

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Адміністратор зобов'язаний:

4.1.1. Не розголошувати інформацію про Учасників і суми платежів, крім випадків, коли законодавством України передбачений обов'язок розкриття такої інформації, уповноваженим на те правоохоронним та контролюючим державним органам, а також, якщо така інформація є загальнодоступною або розкривається на підставі дозволу самого Учасника.

4.1.2. Зареєструвати Учасника і активувати Карту, за умови дотримання вимог цього Договору.

4.1.3. У випадку появи на ринку карт, які емітовані без санкції Адміністратора і мають нанесений тим або іншим способом товарний знак Програми, заблокувати обслуговування вище вказаних карт. Негайно повідомити Партнера, про ідентифікаційні номери таких карт.

4.1.4. Забезпечити розміщення інформації про Партнерів та їх пропозиції на веб-сайті Програми та в мобільному додатку.

4.1.5. Негайно реагувати на заяву Учасника у разі необґрунтованої відмови або ухилення Партнера від надання знижок і інших пільг Учасникові, заявлених Партнером в Каталозі Програми. Ці заяви є основою для виключення Партнера із участі в Програмі.

4.2. Учасник зобов'язаний:

4.2.1. Виконувати умови даного Договору.

4.2.2. У разі передачі своєї Карти третім особам, нести солідарну відповідальність за дії третіх осіб щодо використання Карти.

4.2.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію, надану Адміністратором для участі в Програмі.

4.2.4. Піклуватися належним чином про збереження Карти.

4.2.5. Не використовувати Карту в протиправних цілях, що порушують права третіх осіб, а також в цілях здійснення покупок товарів (робіт, послуг), заборонених до продажу відповідно до законодавства.

4.2.6. Впродовж 2 (двох) днів повідомити Адміністратора про втрату, крадіжку або ушкодження отриманої у користування Карти, інакше, Адміністратор не несе відповідальності за використання Карти Учасника третіми особами.

4.2.7. Виконувати зобов'язання, пов'язані за участю Учасника в Програмі.

5. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Внесення змін і доповнень в даний Договір, здійснюються Адміністратором в односторонньому порядку шляхом розміщення таких змін або доповнень на веб-сайті Програми https://amo.city/offer та мобільному додатку «Любимый город: дисконт-сеть». В разі незгоди Учасника із внесеними змінами, він має право відмовитись від цього Договору в порядку визначеному даним Договором.

5.2. Цей Договір є безстроковим, і може бути розірваний за ініціативою будь-якої із Сторін у будь-який час.

5.3. Договір може бути розірвано:

5.4. Адміністратор залишає за собою право тимчасово призупинити або повністю припинити реалізацію Програми у будь-який час з повідомленням Учасників шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Програми https://amo.city та в мобільному додатку «Любимый город: дисконт-сеть».

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов цього Договору.

6.2. Адміністратор не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмно-апаратного комплексу (веб-сайту та мобільного додатку), що забезпечує функціонування Програми та за тимчасову відсутність у Учасника можливості отримання знижок і пільг, а також пов'язані з цим збитки, що виникли в результаті такого збою або припинення роботи Програми, веб-сайту та мобільного додатку.

6.3. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, таких як: військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, нормативно-правові акти і дії державних і інших уповноважених органів (організацій), що роблять неможливим виконання зобов'язання за даним договором.

6.4. Адміністратор має право заблокувати Карту в наступних випадках:

6.5. Адміністратор не несе відповідальності перед Учасником за призупинення або припинення Програми відносно будь-якого з Партнерів, а також за зміни, що вносяться Партнером, про зміни в переліку товарів і послуг, відносно яких Учасникам надаються знижки і інші пільги.

6.6. Усі спори і розбіжності, що виникли у зв'язку з виконанням цього Договору, розглядаються з обов'язковим дотриманням претензійної процедури. Претензії надсилаються в письмовому вигляді на адресу Адміністратора.

6.7. Адміністратор не несе відповідальності за недобросовісність Партнерів, розміру та порядку надання знижок, за невиконання Партнером умов викладених на персональній сторінці та за відмову від надання знижок та пільг заявлених на такій сторінці.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. "Любимый город" є зареєстрованою торговою маркою та належить Адміністратору. Використання найменування, а також інших логотипів, брендів і продуктів, розміщених на веб-сайті Програми https://amo.city та мобільному додатку «Любимый город: дисконт-сеть», не може здійснюватися без письмового погодження Адміністратора.

7.2. Адміністратор залишає за собою право здійснювати на власний розсуд модифікації (удосконалення) Програми, веб-сайту та мобільного додатку з урахуванням нових вимог і можливостей інформаційних технологій.

7.3. Учасник, відповідно до чинного законодавства надає Адміністратору право зберігати, обробляти і використовувати його персональні дані.

7.4. Учасник надає Адміністратору право передавити свої персональні дані, вказані при реєстрації, Партнерам програми послугами яких користується Учасник, повідомляти йому (Учасникові) будь-яку інформацію комерційного і/або інформаційного характеру про появу нових послуг Програми і про нових Партнерів, через будь-які канали комунікації, у тому числі поштою, SMS- повідомленнями, електронній пошті, телефону, іншими засобами зв'язку, вказаними Учасником при реєстрації на веб-сайті Програми та відповідному мобільному додатку.

7.5. Партнери програми не уповноважені представляти, робити заяви або давати гарантії від імені Адміністратора, а Адміністратор не бере на себе зобов'язань відносно таких заяв або гарантій.

7.6. Учасник Програми гарантує, що усі умови цього Договору йому ясні, і він приймає їх, безумовно, і в повному об'ємі.

РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА

ФОП Марковський Валентин Володимирович

Ідентифікаційний код: 3297306013

Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, буд. 71, кв. 40

e-mail: mail.lovecity@gmail.com

тел.: 8(093) 52-222-52